การขนส่งทางถนน

การเชื่อมต่อรถประจำทางเข้า – ออกเกาะช้างด้วย:
พัทยา, กรุงเทพ, ระยอง, สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินตราด

รถยนต์ส่วนตัวและรถมินิบัสส่วนตัวสามารถรับส่งคุณระหว่างเกาะช้างและสถานที่ต่างๆในประเทศไทย